ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1

De verkoopsite www.dessauvage.be is een website voor e-commerce die toegankelijk is via het internet. Toegang tot het webshopgedeelte van de website is enkel mogelijk voor professionele gebruikers na verplichte registratie.
De website is ontworpen door en eigendom van de onderneming DESSAUVAGE NV, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.897.815.
De NV DESSAUVAGE is onderworpen aan de Belgische Btw-regelgeving en is geregistreerd onder het BTW nummer BE0445.897.815.

Artikel 2

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben uitdrukkelijke voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. In de mate de voorwaarden van de klant een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een overeenkomst met DESSAUVAGE te bereiken. Zoniet, wordt hij geacht akkoord te gaan met het feit dat deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen beheersen.

Artikel 3

Behalve andersluidende vermelding worden offertes zonder verbintenis meegedeeld zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn en kunnen zij op elk ogenblik worden herzien. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan in geen geval, behoudens in geval van bewezen opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich brengen. Het uitstel of de niet-levering kan geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.

Artikel 4

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. DESSAUVAGE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele druk- of zetfouten.

Artikel 5

De leveringen gebeuren op risico van de koper. Eventuele klachten betreffende conformiteit of zichtbare gebreken moeten op straffe van verval gemeld worden bij aangetekende en gemotiveerde brief binnen de 8 dagen na de levering. Bij gebreke daaraan is de levering aanvaard met inbegrip van alle zichtbare gebreken. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging en niet tot de terugbetaling. Indien de verkoper om welke reden ook de gebrekkige goederen niet kan vervangen, zullen deze in mindering worden gebracht op de gefactureerde bedragen. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor andere door de koper geleden schade. Klachten betreffende de factuur moeten binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze gebeuren, vertrekkend vanaf de factuurdatum.

Artikel 7

DESSAUVAGE is verantwoordelijk voor haar eigen daden, en die van haar werknemers. DESSAUVAGE is evenwel niet aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. DESSAUVAGE voert de opdracht van de klant uit en is geenszins verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.

Artikel 8

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of een deel van zijn bestelling annuleert, wordt de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant van rechtswege vastgesteld voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op het niet-uitgevoerde gedeelte ter vergoeding van de gederfde winst. Tevens behoudt DESSAUVAGE zich het recht om alle prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarin die klant (of de zaakvoerder van die klant) zeggenschap heeft. DESSAUVAGE behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Artikel 8

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsintresten,...) Tot dat ogenblik mag de koper deze goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen, noch schenken. Hij mag er op geen enkele wijze over beschikken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen. De risico's van beschadiging, verlies of diefstal van de goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering. Zolang de volledige prijs niet betaald is, kan de verkoper de goederen terugvorderen van de koper bij aangetekend schrijven. Overeenkomst art. 101 Faillissementswet blijft het eigendomsvoorbehoud en bijgevolg het recht op terugvordering gelden na faillissement.

Artikel 9

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar te Izegem. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsrente verschuldigd van 10% per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van € 50 en een maximum van € 2000, dit onverminderd de kosten van gerechtelijke invordering. DESSAUVAGE kan ten allen tijde vragen om de uit te voeren leveringen integraal te betalen vóór aanvang van uitvoering van de opdracht, onmiddellijk nadat de klant een opdracht heeft gegeven. DESSAUVAGE richt de factuur ten allen tijde uitsluitend aan de klant, behoudens wanneer een derde de offerte medeondertekend heeft en deze derde uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt om de factuur aan hem/haar te richten. Bij niet-betaling, behoudt DESSAUVAGE zich het recht voor om de uitvoering van de levering stop te zetten, en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte der leveringen.

Artikel 10

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing en de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van betwisting of geschillen.