PRIVACY VERKLARING

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

1. Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website(s) www.dessauvage.be, eigendom van DESSAUVAGE en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)

 • op één of andere wijze gebruikt van onze producten of diensten

 • op één of andere wijze met DESSAUVAGE in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, sociale media, enzovoort)

 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

DESSAUVAGE is verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

  • Per post via: DESSAUVAGE NV, Ambachtenstraat 16, 8870 Izegem, België

  • Telefonisch op: +32 51 30 98 70

  • Per fax op: +32 51 30 10 96

  • Per e-mail: info@dessauvage.be

  • Via de website: www.dessauvage.be

2.2 Verwerker

DESSAUVAGE kan beroep doen op gegevensverwerkers. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van DESSAUVAGE uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht is de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DESSAUVAGE verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt DESSAUVAGE volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Uw IP-adres

 • Uw naam- en adresgegevens

 • Uw e-mailadres

 • Uw telefoonnummer

 • Uw werkgever of het bedrijf dat u vertegenwoordigd

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

DESSAUVAGE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;

 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van DESSAUVAGE om u te kunnen helpen met haar producten of diensten;

 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

DESSAUVAGE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;

 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van de bestellingen;

 • Om u op de hoogte van onze aanpassingen, verbeteringen, aanbiedingen, promoties, acties, enzovoort

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonder eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van DESSAUVAGE handelen, verwerkt DESSAUVAGE uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming hebt gegeven. DESSAUVAGE heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

DESSAUVAGE bewaard uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door DESSAUVAGE geleverde producten en diensten.

8. Welke rechten heeft u?

8.1 Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst DESSAUVAGE u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2 Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en DESSAUVAGE te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen. U hebt eveneens het recht om DESSAUVAGE om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij u verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door DESSAUVAGE een administratieve kost worden aangerekend.

8.3 Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan DESSAUVAGE.

8.4 Recht op gegevenswissing

U hebt het recht DESSAUVAGE te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van DESSAUVAGE om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

  • U bewijst dat DESSAUVAGE uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

  • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;

  • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;

  • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

DESSAUVAGE behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door DESSAUVAGE werden verwerkt en DESSAUVAGE heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  • U bewijst dat de verwerking door DESSAUVAGE onrechtmatig was en vraagt om een beperking;

  • DESSAUVAGE heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;

  • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

8.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. DESSAUVAGE zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan DESSAUVAGE verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart DESSAUVAGE dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door DESSAUVAGE uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan DESSAUVAGE te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: DESSAUVAGE NV, Ambachtenstraat 16, 8870 Izegem, België

 • Via e-mail aan: info@dessauvage.be

10. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van DESSAUVAGE bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring

11. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen. Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

12. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

DESSAUVAGE heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haarwebsite. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.